Podmínky Prodeje a Používání

Stránky Bibispy.net (“Stránka”) je vydávána a řízena Bibi Way LLC 607 Deemer Place, 493 – New Castle DE 19720, Tel: +1(302)357-5773.

GENERÁLNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání výrobků, vymezují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prodejem programů pro smartphony, tablety a počítače. BIBI SPY nabízí software ve dvou verzích, ZÁKLADNÍ LIGHT a PRO, pro monitorování a sledovací zařízení, které jsou nainstalovány.

Stažením našeho softwaru, zákazník akceptuje podmínky prodeje, ke kterému tento software podléhá. V případě, že zákazník nechce přijmout tyto podmínky, prosím, nepokračujte s nákupem programu.

Tyto podmínky mohou být upraveny kdykoli Bibi SPY. Tyto změny jsou vázány na zákazníka, který se po jejich přijetí, bude řídit stávajícími aktuálními podmínkami, nikoliv těmi předešlými.

Použití tohoto softwaru je omezen na osoby ve věku nad 18 let.Tímto prohlašujete, že jste starší 18 let a že máte právní způsobilost k pořizování našeho softwaru na webu.

OSOBNÍ WEBOVÝ ÚČET

Zákazník musí aktivovat osobní účet pro přístup ke službám v našem programu. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu pro příjem informací a hesel od  Bibi SPY. Uživatelské jméno a heslo zákazníka bude vyžadováno pro každé nové připojení na webový účet BIBI SPY.

Když se klient připojí k webovému účtu BIBI SPY, část kodu  „cookie“ budou uloženy v počítači a to s jediným cílem. Usnadnit přístup na vaš webový účet a propojit všechny funkce. Nazhromážděné informace na těchto stránkách po otevření účtu zákazníka, jsou důvěrně uloženy pouze od Bibi SPY. Jsou určeny k úpravě osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy předána od Bibi SPY třetím stranám, s výjimkou pod hrozbou žaloby u soudu. Pokud používáte náš software ke spáchání trestného činu a soudní příkaz nebo předvolání bude nařízeno soudem v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním, budeme mít zákonnou povinnost předat  informace, včetně sdělení údajů zákazníka či způsob platby.

POUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB

Zařízení potřebné k využívání poskytovaných služeb od Bibi SPY (počítače, výpočetní technika, smartphone), musí mít připojiení k internetu pro zapnutí ovládacího panelu a cílený telefon musí mít (internet, 3G, GPRS). Odpovědnost těchto všech podmínek zůstává výhradně na zákazníkovi.

Dostupnost stránek BIBI SPY nezaručuje, že stránky budou fungovat bez přerušení nebo budou bez závad či chyb hardwarové konfigurace, po přístupu klienta na tuto stránku či související služby.

BIBI SPY můře pozastavit přístup k webu bez předchozího upozornění a to zejména za účelem údržby a z důvodů bezpečnostních aktualizací.

BIBI SPY nemůže být zodpovědný za škody způsobené třetím osobám nebo technické závady související s operací, telekomunikací, internetem či dostupností údajů

Aby bylo možné zaručit absolutní bezpečnost dat, všechna data se automaticky vymažou po uplynutí 90 dnů po jejich záloze.Bez nemožného zpětného vrácení dat.Bez souhlasu uživatele.

Tento software BIBI SPY je prodáván společnostem nebo jednotlivcům,kteří jsou majiteli chytrých telefonů, ke kterým je software určen.

Toto použití je povoleno v souladu se zákony na ochranu soukromí platných v zemi bydliště (BIBI SPY respektuje evropské směrnice 2002/58 / ES).

A vaší povinností  je zjistit, zda používání software BIBI SPY je v souladu se zákony ve vaší zemi, nebo v zemi, v nichž bude software používaný. Zejména je zakázáno používat program bez vědomí sledované osoby, používající telefon či počítač.

V případě pochybností se poraďte s právníkem před použitím našich výrobků.

Stažením a instalací softwaru BIBI SPY do telefonu či počítače sledované osoby, si musíte uvědomit, že vlastníkem sledovaného smartphonu se smlouvou s mobilního operátorem nebo poskytovatelem internetu jste vy.

Není  jen podmínkou aby jste byl držitelem předplatného internetu nebo majitel telefonu. Berete taktéž  na vědomí, že používání bude v souladu se všemi platnými zákony v zemi svého bydliště.

Shromažďovat data a dělat odposlechové aktivity telefonů jsou zakázány v případě, že jsou páchány na zařízení, která jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob a / nebo odlišný od lidí, kteří používají BIBI SPY. Dále je softweare zakázán u osob, které:

– Nemají možnost zablokovat software.
– Nejsou písemně informováni o softwarových funkcí.
– Nemají podepsanou dohodu a nejsou si vědomi funkcí programu.

Nejsou -li tato ustanovení  přijata, fyzická nebo právnická osoba zabývající se špionáží, je odpovědná za porušování soukromí druhých. Z tohoto důvodu bude sankce trestního zákoníku aplikována podle zákonů své země.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Omezení Odpovědnosti

Je známo, že bibispy.net a Bibi way s.r.o. nemůže být zodpovědný za případné škody, pohledávky nebo právní kroky, které by mohly vzniknout při nákupu, instalaci či používání softwaru BIBI SPY.

BIBI SPY a její maloobchodníci, nepřebírají žádnou odpovědnost a nejsou zodpovědní za zneužití či škody způsobené jejích produktech nebo softwarem. Pouze koncový uživatel je zodpovědný za dodržování všech zákonů země jeho bydliště. Zakoupením a stažením softwaru BIBI SPY, budete souhlasit bez výhrad, jak je uvedeno na této stránce.

Kdy můžete použít software v celkové zákonnosti

– Když cílený smartphon obsahuje software a mobilní předplatné  osoby(která špionáž provádí)  či opatrovníka nebo společnosti.

– V případě, že osoba, která používá telefon s nainstalovaným softwarem zná deaktivační kód.

– Je-li tato osoba informována o přítomnosti softwaru a souhlasí s tím, že data budou uchovávány v písemné formě, a to bez jakýchkoliv námitek  a s vědomím, že mohou být zcela přeneseny na správce, opatrovníka, společnost či vlastníka softwaru.

– Je-li součástí jejich domácnosti a  rodiče či opatrovníci jsou vlastníky nebo spoluvlastníky dodaného telefonu a SIM karty, a pokud dítě není plnoleté.

– V případě, že osoba přítomná v jejich domácnosti má více jak 18 let, musí se zavázat písemně, že jeho telefonní hovory, SMS a e-maily můžou být poslouchány a čteny v souladu se zákony země pobytu. Zejména v souvislosti s ochranou dětí pro eliminaci nebezpečí, jako jsou školní násilí, vydírání, drogy a pedofilie.

Autorská Práva

Tato stránka je publikována Bibi SPY ( “Vydavatel”), která vlastní práva k materiálům na této stránce. Myslíme tímto obsah webových stránek, obecná struktura, texty, obrázky animované či nikoliv a  zvuky.Každý detail je součástí struktury. Jakékoliv zastoupení nebo reprodukce, zcela nebo zčásti bez souhlasu Bibi SPY je nezákonné. Jakékoliv zastoupení nebo reprodukce, jakýmkoli způsobem, porušujete právní předpisy týkající se autorských práv. BIBI SPY má v úmyslu přiklánět se nekompromisně v prospěch všech ustanovení o zákoníku autorského práva, včetně článků L 342-1 a L342 -2 kodexu.

Ochranná Známka

Podle zákoníku autorského práva, je povoleno “kopirovat či reprodukovat  výlučně pro soukromou potřebu a nemohou být určeny pro kolektivní využívání”. Dále jsou povoleny soukromé a bezplatné služby poskytované výhradně v rodinném kruhu.”

Pro tyto důvody, bez předchozího písemného souhlasu vám Bibi SPY  zakazuje komerční použití těchto stránek, ale také upravování, distribuci, překlad, prodej, opakované používání jednoho z některých prvků tohoto webu (včetně textu, obrázků a ilustrací, zvuků nebo animovaných sekvencí současných či budoucích).

Platební Politika

Je-li vaše předplatné zaplaceno kreditní kartou, budeme automaticky vaši kartu přiřazovat ke všem vašim dalším předplatným službám či k prodlužování licencí.Cena zůstane stejná a  také všechy příslušné daně za užívání BIBI SPY softwaru, který jste měli zakoupený původně. V případě, že část nákladů ,která by nebyla zaplacena včas či nebudeme moci pokračovat s transakcí s použitím informací poskytnutých o vaší kreditní kartě, vyhrazujeme si právo ukončit váš přístup ke vašemu účtu na Bibi SPY  a také použití samotného softwaru. Pokud nebudou splaceny vaše dluhy do třiceti (30) dnů od doby, kdy od nás dostanete oznámení o zpoždění, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit přístup k vašemu účtu na BIBI SPY. Budete zcela zodpovědný za vaše nedoplatky. Chcete-li použít jinou kreditní kartu nebo aktualizaci starých informací,můžete změnit data tím, že půjdete na stránku svého účtu. Pokud  vaše kreditní karta dosáhne data konce životnosti, budete zodpovědný za jakoukoliv částku nevyplacenou. Je vaší povinností udržovat své kontaktní informace aktuální a také způsoby plateb. Podpisem účtu BIBI SPY potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami o platbě.

Pravidla Pro Vracení Peněz

Tato zásada platí pro všechny vaše nákupy softwaru BIBI SPY. Je důležité, abyste si před zaplacením předplatného důkladně  přečetli tato pravidla, protože obsahují důležité informace o vašich právech,omezení týkajících se nákupu. Pokračujete-li s objednávkou, souhlasíte s tím, že nákup je předmětem této politiky.

jailbreak iPhone

Chcete-li nainstalovat BIBI SPY do  iPhone, musíte provést jeho jailbreak. BIBI SPY nelze nainstalovat na iPhone, pokud nebyl vystaven jailbreak (odkodování).

Peníze nebudou vráceny zákazníkům, kteří nejsou schopni na iPhone a na iPad jailbreak nainstalovat. Stránka FAQ na této webové stránce jasně uvádí, že všechny iPhone a iPad musí mít JB. Před instalací zákazník akceptuje tuto povinnost.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud se rozhodnete zažádat o vrácení peněz, budete muset  kontaktovat naši podporu do 10 (deseti) dnů ode dne podpisu smlouvy s BIBI SPY . Pokud nebudete kontaktovat podporu v 10 dnech, zaniká právo o vrácení platby.

Částečné Vrácení Peněz

Vyhrazujeme si právo zadržet část vstupního poplatek v případě, pokud splacení spadá do jedné z následujících podmínek:
– Máte-li zájem získat náhradu (z jakéhokoliv důvodu) po 10 dnů od pořízení předplatného BIBI SPY, budeme uchovávat 40% předplatného.

OPAKOVANÝ NÁKUP

Náhradu lze použít pouze při prvním podpisu smlouvy s BIBI SPY. Další žádné náhrady nebudou moci být k dispozici pro další nákupy či  více než jedinému předplatného najednou. Vaše peníze mohou být vráceny pouze jednou. Pokud si koupíte další programy BIBI SPY později, nebudou brány v úvahu požadavky na jakékoliv náhrady.

Situace Popření Náhrady

Události, které nemůžemeovlivnit a  budou vézt k zamítnutí náhrady škody. To zahrnuje následující situace:

– V případě, že zákazník odmítne od Bibi SPY nainstalovat nejnovější verzi softwaru k dispozici, kde cílem je zdokonalení  programu.

– V případě že dojde k vymazání paměti cílového telefon  nebo telefon bude restartován uživatelem.

– Není-li cílený telefon kompatibilní s aplikací BIBI SPY  či jeho operační systém. Nebo pokud zamýšlíte změnit cílový telefon nebo jeho operační systém za jiný, který není kompatibilní s Bibi SPY.

– Cílový telefon ztratil připojení k internetu z nějakého důvodu (pro nedostatek peněžních prostředků, přerušení provozu, problémy s roamingem, atd.)

– Pokud se zákazník odmítne řídit pokyny pro instalaci a řeší problémy bez poskytnutí naší pomoci – oddělení technické podpory.

– V případě, že si zákazník nezavedl webový účet.

– V případě, že zákazník nemá fyzický přístup k zařízení, na kterém mají být uloženy sledovací nahrávky, nebo pokud neznáte heslo pro odemčení.

– Je-li softwarem  BIBI SPY odinstalován antivirem nebo osobou, která je sledována.

– Pokud bude  monitorovaný přístroj resetován do továrního nastavení (tvrdý reset).

– V případě, že zákazník odmítne Jailbreak na  iPhone / iPad.

– Z osobních důvodů, které nemají nic společného s činností BIBI SPY ( “Rozmyslel jsem si to”, “jsem udělal nákup omylem”, etc.).

POSTUP PRO VRÁCENÍ PENĚZ

Chcete-li požádat o vrácení peněz, zašlete e-mail na naši asistenci: info@bibispy.net. A nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách. Neakceptujeme přijímání  žádostí o vrácení peněz prostřednictvím chatu. Za normálních okolností, zašleme odpověď během 1-3 pracovních dnů.

ZRUŠENÍ

BIBI SPY  lze zakoupit na základě předplatného. V případě, že se rozhodnete objednat služby BIBI SPY s předplatným, bude částka účtována podle CCBill, pomocí kreditní karty. Vaše členství bude automaticky opakovat na konci upisovacího období, v závislosti na zvolené službě BIBI SPY. Můžete zrušit automatické obnovení registrace kdykoliv ,kontaktováním  zákaznický servis CCBill. Poté, co zrušíte předplatné, bude vám účtováno aktuální období předplatného až do konce. Veškeré náklady a poplatky jsou nevratné a  náhrady neposkytujeme, pokud jde o částečné využívání služeb. Aby bylo jasno, jakmile jakoukoliv částku, kterou máte zaplacenou předem za období předplatného a  máte zaplacené předplatné, nebude vrácena.

ODPOVĚDNOST

Odkazy – Link

BIBI SPY poskytuje linky na jiné webové stránky, zejména své partnery, kteří platí za služby. BIBI SPY však nemůže ověřit legálnost obsahu těchto webových stránek a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoliv informace nebo služby poskytované na těchto platformách, které nejsou v její kompetenci a údržbě.

Ukončení Služby

Při použití stránky a / nebo služby, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, BIBI SPY si vyhrazuje právo ukončit účet zákazníka a všechny služby objednané zákazníkem s okamžitou platností. V tomto případě bude každé předplatné s okamžitou platností ukončeno a všechny kredity získané jakýmkoliv způsobem, automaticky propadnou bez jakéhokoliv náhrady.
rozhodné právo

Smlouva mezi Bibi Way LLC a klientem o  poskytování služeb, včetně kontroly těchto obchodních podmínek se řídí právem severoamerického státu Delaware.

Tyto podmínky se mohou měnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Poslední aktualizace těchto podmínek byla dne 13. prosince 2019.